OSGB Hizmeti

Sıkça Sorulan Sorular

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nedir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile de çalışma usül ve esasları belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler,” olarak tanımlanmıştır.

 

Neden OSGB?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personeli gibi konusunda profesyonel kişileri direkt kadronuzda bulundurma yükümlülüğünüz olmayacak. İş Kanunundan doğan hakları OSGB ler  tarafından karşılanacaktır.

Çok sayıda kanun ve yönetmelik ile belirlenen ve ciddi profesyonellik gerektiren bir sektörde bu sorumluluk ve yükümlülüklerinizi OSGB’lere teslim ederek kendi çalışma sahanız ve işinize odaklanmanız sağlanacaktır

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken "Asgari Malzeme Listesi" bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.

Faturalı almış olduğunuz hizmet direkt gider gösterilebilecek ve firmanıza muhasebesel avantajlar sağlayacaktır.

 

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kimler tarafından ve nasıl kurulur;

Asgari 1 İşyeri hekimi, 1 iş güvenliği uzmanı ve 1 diğer sağlık personeli belgesine sahip kişiler tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen fiziki ve donanım şartlarını sağlayan mekânların hazırlanması ile kurularak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulur, yapılan denetimler sonucunda yetkilendirilir.

 

OSGB ler istedikleri ilde ve istedikleri kadar firmaya hizmet edebilirler mi?

Osgb’ler ilgili kanun ve yönetmeliklere göre kuruldukları ve yetkilendirildikleri il ve sınır komşu illerde hizmet etme yetkisine sahiptirler.

Yeter sayıda İSG profesyoneli işyeri hekimi ve uzmanı istihdam ettikleri sürece hizmet edecekleri firma sayı ve sınır şartı yoktur

 

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Görev Yetki Ve Sorumlulukları nelerdir?

Tüm görev yetki ve sorumlulukları ilgili kanun ve yönetmeliklere göre belirlenmiştir özetlenecek olursa,

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce  görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.

3) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.

 

 İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?

Tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan 1 ve üzeri SGK’lı çalışanı olan tüm işyerleri ile 50 kişi ve üzeri çalışanı olan az tehlikeli, işyerlerinin tamamı iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almak zorundadırlar.

50 kişi altı az tehlikeli grupta yer alan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları isg hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

 

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ilk işe girecek personellere sağlık raporu verebilir mi?

OSGB lerin iş sağlığı ve güvenliği adına tüm yaptıkları hizmetlerde, Çalışma Bakanlığı tarafından oluşturulan İsg-katip sitesinde atama yapma zorunluluğu getirilmiştir bu sebeple sözleşme ve isg-katip atamanız olmayan OSGB lerden ve işyeri hekimlerinden ilk işe girişlerde çalışanlarınıza sağlık raporu alamazsınız.

 

OSGB’lerin, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının doğrulu ve geçerliliği nasıl anlaşılır?

Çalışma Bakanlığından ruhsatlandırılmış OSGB ler Bakanlığın resmi sitesinde ilan edilirler ayrıca çalışmanın ilk başlangıcı isg-katip sitesinde resmi atama ile başlayacağı işverenlerin de karşılıklı olarak bu siteye girerek sözleşme kabulü zorunlu olduğu için geçerliliği olmayan ya da sahte sertifikalar ile Çalışma Bakanlığı isg-katip sitesinde atama kesinlikle yapılamayacaktır.

 

OSGB ler ile yapılan yada İSG profesyonelleri ile yapılan sözleşmeler fesih edilebilir mi?

Osgb ler ile ya da işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı diğer sağlık personeli ile yapılan sözleşmeler her iki taraf için tek taraflı fesih isg-katip sitesinden yapılabilir ancak bu fesih işleminde göreve başlama ve anlaşma yapma sırasında imzalanan iş sözleşmelerine OSGB ile çalışılıyorsa ticari sözleşmelerde yazılan fesih maddesinin şartlarına dikkat etmek gerekir.

Yukarı